Методична діяльність Миролюбівського ліцею


Методична рада


Вектор діяльності "Професійна майстерність педагогів як запорука підвищення якості освіти вихованців та учнів в умовах упровадження інновацій освітнього простору Нової української школи"

 • координація методичної роботи педагогічного колективу, визначення кінцевих і проміжних цілей і завдань цієї роботи; 
 • пошук шляхів ефективної реалізації компетентнісного підходу в освіті;
 • підвищення якості сучасного уроку як основної форми навчально-виховного процесу
 • удосконалення системи планування та координування діяльності всіх ланок навчально-виховного процесу, внутрішньошкільного контролю, інформаційне та методичне забезпечення діяльності закладу;
 • управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів, забезпечення умов для індивідуального розвитку дітей, досягнення ними рівня навченості з урахуванням їхніх пізнавальних інтересів та можливостей;
 • створення умов для постійного професійного вдосконалення педагогічних працівників, підвищення їхньої фахової майстерності, вивчення та впровадження у навчально-виховний процес кращого досвіду вчителів закладу, району, області, України;
 • сприяння засвоєнню в практичній діяльності інноваційних педагогічних технологій, нових форм організації навчально-виховного процесу, залученню педагогічних працівників до науково-дослідницької та експериментальної діяльності;
 • вивчення нормативно-правових документів, які визначають державну політику в галузі освіти
 • оновлення змісту роботи відповідно до законів України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», нових Державних стандартів початкової, базової і повної середньої освіти, Базового компонента дошкільної освіти,  Концепції Нової української школи;
 • впровадження сучасних педагогічних технологій, спрямованих на формування ключових компетентностей нової української школи;
 • реалізація методичної теми «Професійна майстерність педагогів як запорука підвищення якості освіти вихованців та учнів в умовах упровадження інновацій освітнього простору Нової української школи»;
 • створення оптимальних умов для організації неперервної освіти педагогічних працівників, розвитку їхнього творчого потенціалу, мотивації до самоосвітньої діяльності, уміння використовувати продуктивні форми, методи і прийоми навчальної діяльності, формування здатності до критичного самоаналізу результатів;
 • забезпечення наступності в організації та змісті дошкільної і початкової, початкової і базової школи відповідно до вимог нових Державних стандартів освіти;
 • спрямування діяльності ШМО на підвищення якості кожного уроку як основної форми навчально-виховного процесу;
 • підвищення ефективності роботи з обдарованими учнями, підготовки їх до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах  з навчальних предметів, науково-дослідницької діяльності МАН та Всеукраїнських конкурсах;
 • підвищення якості освітніх компетентностей учнів через запровадження особистісно зорієнтованого і діяльнісного підходів до організації навчання, формування творчого учнівського середовища, морально-духовних цінностей особистості, упровадження елементів мультимедійних технологій та використання мережі Інтернет;
 • удосконалення дошкільної освіти через орієнтацію на особистісно зорієнтований підхід до навчання, гуманітаризацію, інтеграцію змісту, виховання духовності дитини, розвиток почуття національної приналежності, формування природничо-наукової картини світу;
 • виховання людини з високогуманними особистісними якостями, громадянина-добротворця, патріота рідного краю; формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави, забезпечення духовної єдності поколінь, збереження народних звичаїв; досягнення ефективної координації профілактичної, просвітницької роботи школи, сім'ї, громадськості, правоохоронних органів щодо запобігання негативним проявам поведінки учнів у системі превентивного виховання